Közérdekű adatok

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató-közérdekű adatok megismerése


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.    A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos cégadatok

2.    A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezet

3.    A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)    

Kiss Csaba Attila – Vezérigazgató
email: csaba.kiss@mvmesco.hu

Balla Ferenc – Gazdasági vezető
email: ferenc.balla@mvmesco.hu

Sándor Csaba – Műszaki vezető
email: csaba.sandor@mvmesco.hu

dr. Bolyáki Vivien – Koordinációs és jogi vezető
email: vivien.bolyaki@mvmesco.hu

Telefon: +36-1-922-2590
Telefax: +36-1-922-2591

4.    A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nem releváns a Társaság szempontjából

5.    Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Kiss Csaba Attila – Vezérigazgató
Telefon: +36-1-922-2590
Telefax: +36-1-922-2591
email: csaba.kiss@mvmesco.hu

Felügyelőbizottság
•    Sum János elnök
•    Mörcz Andrea tag
•    Dr. Romhányi Róbert tag

6.    A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns a Társaság szempontjából.

7.    A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns a Társaság szempontjából.

8.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns a Társaság szempontjából.

9.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns a Társaság szempontjából.

10.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns a Társaság szempontjából.

11.    A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns a Társaság szempontjából.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ
Szervezet
Alapszabály

Adatvédelmi szabályzat

2.    Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns a Társaság szempontjából.

3.    A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns a Társaság szempontjából.

4.    Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns a Társaság szempontjából.

5.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns a Társaság szempontjából.

6.    A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A Központi Okosmérési Rendszer mérési adatbázisa
https://kozpontiokosmeres.hu/

7.    A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns a Társaság szempontjából.

8.    A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem értelmezhető a Társaság vonatkozásában.

9.    A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem értelmezhető a Társaság vonatkozásában.

10.    A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://www.komzrt.hu/hu/sajtoszoba/kozlemenyek

11.    A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Idén nem volt ilyen.

12.    A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem került ilyenre sor.

13.    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló Szabályzat 2019.07.01.

Egyedi adatigénylés esetén keresse a Társaságot a info@mvmesco.hu címen.

Ligeti Erika
erika.ligeti@mvmesco.hu

14.    A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Szükséges adatok feltüntetése:
KOM Zrt. 2018Q1 <feltöltés alatt>
KOM Zrt. 2018Q2 <feltöltés alatt>
KOM Zrt. 2018Q3 <feltöltés alatt>
KOM Zrt. 2018Q4 <feltöltés alatt>
KOM Zrt. 2019Q1 <feltöltés alatt>

15.    A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai    

2017
2018
2019

16.    Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen.

17.    A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen.

18.    A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs ilyen.

19.    A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen.

20.    A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen.

21.    A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen.

22.    A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs ilyen.

23.    A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen.

24.    A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen.

25.    A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen.

III. Gazdálkodásra vonatkozó adatok
1.    A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Beszámoló – 2014
  Alapítói határozat
  Eredménykimutatás
  Mérleg
  Könyvvizsgálói jelentés
  Kiegészítő melléklet

Beszámoló – 2015
  Alapítói határozat
  Eredménykimutatás
  Mérleg
  Könyvvizsgálói jelentés
  Kiegészítő melléklet

Beszámoló – 2016
  Alapítói határozat
  Könyvvizsgálói jelentés
  Kiegészítő melléklet

Beszámoló – 2017
  Alapítói határozat
  Könyvvizsgálói jelentés
  Kiegészítő melléklet

Beszámoló – 2018
  Mérleg és eredménykimutatás
  Alapítói határozat
  Kiegészítő melléklet
  Könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló – 2019
  Mérleg és eredménykimutatás
  Eredményfelhasználás
  Kiegészítő melléklet
  Könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló – 2020
  Mérleg és eredménykimutatás
  Eredményfelhasználás - feltöltés alatt
  Kiegészítő melléklet
  Könyvvizsgálói jelentés

2.    A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatotti létszám, bértömeg, egyéb juttatások:
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4

2019 Q1
2019 Q2
2019 Q3
2019 Q4

2020 Q1
2020 Q2

Hivatkozás a KOM Zrt. honlapján

3.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns.

4.    Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nem vonatkozik a Társaságra.

5.    A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs ilyen adat.

6.    A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs ilyen adat.

7.    Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem vonatkozik a társaságra.

8.    Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzesek listája

Takarékossági törvény (2009. évi CXXII. törvény) 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti közzéteendő adatok:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014: